សៀវភៅ 4 ក្បាលដែលទាក់ទងនឹងការសម្រេចចិត្ត

Posted by Team GooShop on

តើអ្នកជាមនុស្សម្នាក់ដែលពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តឬ? ខាងក្រោមនេះជាសៀវភៅសម្រាប់អ្នក៖

1. The 80/20 Principle : The Secret to Achieving More with Less; by Richard Koch

2. Yes or No : How Your Everyday Decisions Will Forever Shape Your Life; by Jeff Shinabarger

3. Antifragile : Things That Gain from Disorder; by Nassim Nicholas Taleb

4. How We Decide By Jonah Lehrer

 


Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment

Purchase options
Select a purchase option to pre order this product
Countdown header
Countdown message


DAYS
:
HRS
:
MINS
:
SECS