សៀវភៅ 5 ក្បាលសម្រាប់សហគ្រិនគ្រប់រូប

Posted by Team GooShop on

តើអ្នកចង់ក្លាយជាឬជាសហគ្រិនម្នាក់ឬ? ខាងក្រោមនេះជាសៀវភៅសម្រាប់អ្នក៖

1. Zero to One : Notes on Startups, or How to Build the Future; by Peter Thiel & Blake Masters

2. The $100 Startup : Reinvent the Way You Make a Living, Do What You Love, and Create a New Future; by Chris Guillebeau

3. The 4-Hour Workweek : Escape 9-5, Live Anywhere, and Join the New Rich; by Timothy Ferriss

4. Start With Why : How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action; by Simon Sinek

5. The 7 Habits of Highly Effective People : Powerful Lessons in Personal Change; by Stephen R. Covey


Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment

Purchase options
Select a purchase option to pre order this product
Countdown header
Countdown message


DAYS
:
HRS
:
MINS
:
SECS