សៀវភៅ ៦ ក្បាលដែលធ្វើអោយអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អនៅពេលព្រឹក

Posted by Team GooShop on

ចង់ដឹងពីរបៀបក្នុងការធ្វើអោយអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អនៅពេលព្រឹកឬទេ? ខាងក្រោមនេះជាសៀវភៅសម្រាប់អ្នក៖

1. The Miracle Morning: The Not-So-Obvious Secret Guaranteed to Transform Your Life Before 8AM by Hal Elrod

2. The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business by Charles Duhigg

3. Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World by Cal Newport

4. The 5AM Club: Own Your Morning. Elevate Your Life.  By Robin Sharma

5. Make Your Bed: Little Things That Can Change Your Life...And Maybe the World by Admiral William H. McRaven

6. 10% Happier: How I Tamed the Voice in My Head, Reduced Stress Without Losing My Edge, and Found Self-Help That Actually Works—A True Story by Dan Harris


Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment

Purchase options
Select a purchase option to pre order this product
Countdown header
Countdown message


DAYS
:
HRS
:
MINS
:
SECS