សៀវភៅ ៥ ក្បាលក្នុងការយល់ពីខ្លួនអ្នកប្រសើរជាងមុន និងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលអ្នកចង់បាន

Posted by Team GooShop on

តើអ្នកចង់យល់ពីខ្លួនអ្នកប្រសើរជាងមុន ដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតដែលអ្នកចង់បានឬទេ? ខាងក្រោមនេះជាសៀវភៅសម្រាប់អ្នក៖

 1. Brainwash: Detox Your Mind for Clearer Thinking, Deeper Relationships, and Lasting Happiness by Kristin Loberg

 2. How will You Measure Your Life by Clayton M. Christensen & James Allworth

 3. Is it Just Me? By Miranda Hart

 4. Chatter: The Voice in Our Head, Why It Matters, and How to Harness It by Ethan Kross

 5. The Greatest You: Face Reality, Release Negativity, and Live Your Purpose by Trent Shelton with Lou Aronica 


Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment

Purchase options
Select a purchase option to pre order this product
Countdown header
Countdown message


DAYS
:
HRS
:
MINS
:
SECS