សៀវភៅ ៤ ក្បាលនិយាយអំពីទំនាក់ទំនង

Posted by Team GooShop on

ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីទំនាក់ទំនងឬទេ? ខាងក្រោមនេះជាសៀវភៅសម្រាប់អ្នក៖

 1. The 5 love languages: The Secret to Love that Lasts by Gary Chapman

 2. Men are from Mars, Women are from Venus: The Classic Guide to Understanding the Opposite Sex by John

 3. Come as You Are: The Surprising New Science That Will Transform Your Sex Life by Emily Nagoski

 4. Act Like a Lady, Think Like a Man: What Men Really Think About Love, Relationship, Intimacy, and Commitment by Steve Harvey


Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment

Purchase options
Select a purchase option to pre order this product
Countdown header
Countdown message


DAYS
:
HRS
:
MINS
:
SECS