សៀវភៅ ១០ ក្បាលសម្រាប់អានមុនអ្នកឆ្លងចូលវ័យ៣០ឆ្នាំ

Posted by Team GooShop on

ចង់ស្គាល់សៀវភៅដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរអានមុនឆ្លងចូលវ័យ៣០ឆ្នាំឬអត់? ខាងក្រោមនេះជាសៀវភៅសម្រាប់អ្នក៖

 1. The Alchemist : A Fable About Following Your Dream by Paulo Coelho

 2. Atomic Habits : An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones by James Clear

 3. Man’s Search For Meaning by Viktor E. Frankl

 4. Ikigai : The Japanese Secret to a Long and Happy Life by Héctor García

 5. How to Win Friends & Influence People : The Only Book You Need to Lead You to Success by Dale Carnegie

 6. The Power of Now : A Guide to Spiritual Enlightenment by Eckhart Tolle

 7. How to Stop Worrying and Start Living : The Tested Methods for Conquering Worry by Dale Carnegie

 8. Mindset : The New Psychology of Success by Carol S. Dweck

 9. Make Your Bed : Little Things That Can Change Your Life...And Maybe the World by Admiral William H. McRaven

 10. The Power of Positive Thinking by Dr. Norman Vincent Peale

 


Share this post← Older Post Newer Post →


  • how to get all that books

    kangchon on

Leave a comment

Purchase options
Select a purchase option to pre order this product
Countdown header
Countdown message


DAYS
:
HRS
:
MINS
:
SECS