សៀវភៅ ៣ ក្បាលដើម្បីជួយអោយអ្នកស្ដាប់ចងចាំពីគំនិតរបស់អ្នក

Posted by Team GooShop on

សៀវភៅ ៣ ​ក្បាលដើម្បីជួយអោយអ្នកស្ដាប់ចងចាំពីគំនិតរបស់អ្នក
1. Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die  by Dan HeathChip Heath

2. The Presentation Secrets of Steve Jobs by Carmine Gallo

3. Influence: The Psychology of Persuasion by Robert Cialdini

 


Share this post← Older Post


Leave a comment

Purchase options
Select a purchase option to pre order this product
Countdown header
Countdown message


DAYS
:
HRS
:
MINS
:
SECS