សៀវភៅ ៣ក្បាល អំពីការថែរក្សាទំនាក់ទំនងស្នេហា

Posted by Team GooShop on

ការថែរក្សាទំនាក់ទំនងស្នេហាមួយឱ្យបានគង់វង្សយូរអង្វែង មិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយ។ ដៃគូស្នេហាទាំងពីរ ត្រូវបន្តផ្តល់ក្តីស្រឡាញ់ឱ្យគ្នាជានិច្ច និងត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រឈមមុខ ដោះស្រាយបញ្ហារាប់មិនអស់ដែលនឹងកើតមាន។

ខាងក្រោមនេះ ជាសៀវភៅបីក្បាលដែលទាក់ទងពី ការថែរក្សាទំនាក់ទំនងស្នេហា 💛

1. Attached : The New Science of Adult Attachment and How It Can Help You Find -and Keep- Love
2. Love & Respect : The Love She Most Desires; The Respect He Desperately Needs
3. The 5 Love Languages : The Secret to Love that Lasts

Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment

Purchase options
Select a purchase option to pre order this product
Countdown header
Countdown message


DAYS
:
HRS
:
MINS
:
SECS