សៀវភៅសង្ខេប3ក្បាលដែលអ្នកគួរតែអានក្នុងឆ្នាំ2023នេះ!

Posted by Team GooShop on

សៀវភៅសង្ខេប3ក្បាលដែលអ្នកគួរតែអានក្នុងឆ្នាំ2023នេះ!  

ជាពិសេសត្រូវបានណែនាំយ៉ាងខ្លាំងពីសហស្ថាបនិកនៃ Gooshop Cambodia ផងដែរ។

 

1.The One Thing - Gary W. Keller and Jay Papasan 

2. Start With Why - Simon Sinek 

3. Goals! - Brian Tracy

 


Share this post← Older Post Newer Post →


  • How get are those three books

    Kang chon on

Leave a comment

Purchase options
Select a purchase option to pre order this product
Countdown header
Countdown message


DAYS
:
HRS
:
MINS
:
SECS