គំនិតអាជីវកម្ម (ពីសៀវភៅ The 100$ Startup)

Posted by Team GooShop on

គំនិតអាជីវកម្មអាចកើតចេញពីចំណង់ចំណូលចិត្ត (Passion) របស់អ្នក។ ប៉ុន្តែបើអ្នកគ្មានអតិថិជន (Customers) និងជំនាញ (Skills) សម្រាប់ចំណង់ចំណូលចិត្តមួយនោះទេ គំនិតអាជីវកម្មនោះគ្រាន់តែជាការកំសាន្ត (Hobby) មួយសម្រាប់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះ។

ដើម្បីឱ្យគំនិតអាជីវកម្មរបស់អ្នកលេចរូបរាងចេញមកបាន អ្នកអាចពិចារណាពីចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកថា តើវាអាចហុចផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់មនុស្សដទៃបាន? បើអ្នកចូលចិត្តចម្អិនអាហារ តើមុខម្ហូបអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តបរិភោគ? អ្នកអាចសួរទៅកាន់មនុស្សមួយចំនួនផ្ទាល់តែម្តង ឬក៏អាចសាកដាក់លក់មុខម្ហូបមួយចំនួនសិន ដើម្បីមើលពីទីផ្សាររបស់ពួកវា។

ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកចូលចិត្តអាហារ តែអ្នកពុំមានជំនាញក្នុងការចម្អិននោះទេ អ្នកក៏នៅតែអាចបើកអាជីវកម្មចំណីអាហារបាន ដោយប្រើប្រាស់ជំនាញផ្សេងៗទៀតដែលអ្នកមាន។ អ្នកប្រហែលជាមិនចេះចម្អិនអាហារក៏ពិតមែន តែអ្នកពូកែសិក្សាស្រាវជ្រាវពីមុខម្ហូបថ្មីៗ ឬយល់ដឹងច្រើនពីយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម។ អ្នកអាចព្យាយាមប្រើប្រាស់ជំនាញដែលអ្នកមានឱ្យអស់ពីសមត្ថភាព។ ហើយអំឡុងពេលនោះដែរ អ្នកអាចរៀនជំនាញចុងភៅម្តងបន្តិចៗ រហូតដល់អ្នកអាចធ្វើអាជីវកម្មនេះបាន។

ឧទាហរណ៍ លោក Gary Leff គឺជាអ្នកចូលចិត្តធ្វើដំណើរម្នាក់។ គាត់បានប្រើប្រាស់ជំនាញក្នុងការកក់ដំណើរកំសាន្តដោយប្រើប្រាស់ Bonus air miles របស់គាត់ មកធ្វើអាជីវកម្មជាមួយនឹងអតិថិជន ដែលពិបាកស្វែងរកដំណើរកំសាន្តដែលសាកសមនឹង Bonus air miles របស់ពួកគេ។

ចុះអ្នកវិញ តើអ្នកមានគំនិតអាជីវកម្មអ្វីដែលជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នក ក៏ដូចជាតម្រូវការសម្រាប់អ្នកដទៃដែរ? មិនថាអាជីវកម្មក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នកមានរូបរាងបែបណាទេ អាជីវកម្មមួយអាចទទួលភាពជោគជ័យបាន លុះត្រាណាគំនិតអាជីវកម្មទាំងនោះអមមកជាមួយនឹងសកម្មភាពជាក់ស្តែងផងដែរ។

Copyright ©2015-2022 GooShop.


Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment

Purchase options
Select a purchase option to pre order this product
Countdown header
Countdown message


DAYS
:
HRS
:
MINS
:
SECS